Omlouváme se: Ve dnech 12.01. a 13.01. bude omezen provoz. UPOZORŇUJEME : může dojít ke zpoždění objednávek. Kamenná prodejna je otevřena, ale objednávání náhradních dílů může být také opožděno. Děkujeme za pochopení.

Formula 1 Autošampón s polymery 946 ml

249 Kč
Skladem na prodejně

Formula 1 Autošampón s polymery 946 ml

Supreme Protection Polymer Premium Wash & Wax ®

Dodává vysoký polymerový lesk a ochranu. Bohatá pěna snadno umyje špínu, brzdový i silniční prach, veškeré povrchové nečistoty, zbytky hmyzu, dehtové skvrny atd. z karoserie. Udržuje auto krásně čisté a chrání před drobnými škrábanci. Ochraňuje a připravuje povrch před voskováním. Přítomná svěží vůně potěší při práci s šamponem.

517377 lahev 946ml

 

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:

 

EUH 208

Obsahuje 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2
-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1)). Může vyvolat alergickou reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305 + P351

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

P337 + P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P338

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501

Odstaňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Detailní popis produktu

Popis produktu není dostupný

Doplňkové parametry

Kategorie: ŠAMPÓNY
Hmotnost: 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: